Tinh Bột Nghệ Hương Hùng

Địa chỉ: Phi Hiển, Phổ Vinh, Đức Phổ, Quảng Ngãi

Website: www.huonghung.com

Điện thoại: 0914.972.2070983.678.702

Bộ phận chăm sóc khách hàng: 0968.889.7740942.689.774

Đăng ký mở đại lý: 0968.889.7740942.689.774

Phi Hiển, Phổ Vinh, Đức Phổ, Quảng Ngãi